Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

UWAGA!

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu, związanych z składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w  Wieluniu lub jego Zastępcę realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer 47 845 52 08 ,, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy: skargi@wielun.ld.policja.gov.pl.

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.


ART. 225§1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”

„Granice tej ochrony wyznacza godność z prawem działania osoby składającej skrgę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.
(J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813)

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (informacje w zakładce Ochrona danych osobowych)

 

Szanowni Państwo!

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje

Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

ul. Warszawska 22a, we wtorki w godz. 15.00-17.00.

e-mail: komendant@wielun.ld.policja.gov.pl

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).


W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.


Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa może dotyczyć propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje, zgodnie z art. 222 kpa, jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorki do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu (szczegóły w zakładce Ochrona Danych Osobowych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu.                  
Kontakt: ul. Warszawska 22a, 98-300 Wieluń,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Łukasz Szczerbakowicz
e-mail: iod@ld.policja.gov.pl


Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania obowiązku prawnego - rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji.
Dane osobowe będą przetwarzane ustawowo na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.


Dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.  
Skarżącemu/wnioskodawcy lub składającemu petycję przysługuje:

- prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych przez wnoszącego jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i załatwienie skargi, wniosku lub petycji.

Metryczka

Data publikacji 10.04.2018
Data modyfikacji 16.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
Osoba udostępniająca informację:
KPP Wieluń
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Grela

Nawigacja

do góry