Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Przywróciliśmy możliwość składania dokumentów do służby w Policji! Każda osoba spełniająca wymogi rekrutacyjne może już dziś złożyć dokumenty do łódzkiej policji za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wystarczy pobrać je z poniższej  strony, wypełnić i wysłać na adres Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
Chcesz wiedzieć co oferujemy i czy spełniasz wymogi, aby zostać Policjantem? Odwiedź naszego doborowego facebooka @Zostań Łódzkim Policjantem lub zapoznaj się z poniższym artykułem. Czekamy właśnie na Ciebie!

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/47834,Zostan-Lodzkim-Policjantem-Zloz-dokumenty-do-sluzby-juz-dzis.html

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI 
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE

W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Trminy przyjęć do służby w Policji w 2020 roku w garnizonie łódzkim:

27 lutego 2020r., 21 kwietnia 2020r., 13 lipca 2020r., 16 września 2020r., 5 listopada 2020r., 30 grudnia 2020r.

Dodatkowo informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.

 

Więcej informacji na stronie poniżej:

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9.00-15.00

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH

24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER)

DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI: 

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

 

           Dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn.zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania    dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.)

 

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela również Zespół Kadr i Szkolenia  KPP w Wieluniu, tel. 47 845- 52 16.

do góry